WAT IS BELLON?


BELLON is de onderzoeksgroep inzake schoolbeleid van de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Een centraal uitgangspunt in deze onderzoeksgroep is dat de schoolcontext essentieel is voor kwalitatief onderwijs. Schoolcondities hebben een belangrijke invloed op de leerkrachten, het onderwijsproces en de leeruitkomsten van leerlingen. Bijgevolg zijn schoolleiders essentiële actoren die het rechtstreeks contact garanderen tussen schoolverantwoordelijken, leerkrachten, leerlingen en ouders. Scholen opereren evenwel niet in een vacuüm. Schoolbeleid kan alleen optimaal ontwikkeld worden indien dit gekaderd wordt binnen een regionaal en nationaal onderwijsbeleid. Vandaar dat in ons onderzoek 3 beleidsniveaus worden in acht genomen, het macro-niveau (nationaal), het regionaal niveau en het schoolniveau. De onderlinge dynamiek tussen deze niveaus is essentieel.

  • Macro-niveau.

    Centrale onderzoeksvragen op nationaal niveau betreffen de werking en de effecten van marktmechanismen , hiërarchieën, accountability systemen, schoolautonomie en de implementatie van New Public Management.

  • Regionaal niveau.

    In een quasi-markt (zoals Vlaanderen) zijn scholen onvoldoende in staat om lokaal een evenwichtig en volledig onderwijs aan te bieden. Daarom is beleidsonderzoek op regionaal niveau belangrijk. Hier situeert zich onderzoek naar de scholengemeenschappen en de schoolbesturen.

  • School niveau.

    Op schoolniveau situeert zich het onderzoek naar de schoolleiders zelf. Daarnaast is er ook een belangrijk luik inzake het personeelsbeleid in scholen: er wordt onderzoek verricht naar de essentiële schakels van de HRM-cyclus. Ook de impact van schoolautonomie en schoolleiderschap op de cultuur en de leraren wordt onderzocht. Daarnaast wordt ook onderzoek verricht naar diverse componenten van het schoolbeleid.